دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

تهيه طرح مطالعاتي ارايه سياست هاي بهينه سازي حمل و نقل در بوستان باراجين

تهيه طرح مطالعاتي ارايه سياست هاي بهينه سازي حمل و نقل در بوستان باراجين

بدست آوردن راهکارها و سياست هاي مناسب براي سيستم حمل و نقل بوستان ملي باراجين

ضرورت و اهداف:

·         بدست آوردن راهکارها و سياست هاي مناسب براي سيستم حمل و نقل بوستان ملي باراجين

·         کاهش آلودگي زيست محيطي در بوستان

·         جذابيت بيشتر مسير با استفاده از سيستم جديد حمل و نقل

مکــان پروژه :

بوستان ملي باراجين

بهـره بـردار :

منطقه گردشگري باراجين

تصاویر مرتبط