دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

مکان يابي و طراحي غرفه هاي سيار و ثابت با رويکرد درآمدزايي در بوستان باراجين

مکان يابي و طراحي غرفه هاي سيار و ثابت با رويکرد درآمدزايي در بوستان باراجين

• توزيع مناسب غرفه ها و کاهش شعاع دسترسي به نيازهايي همچون خوراک در بوستان

ضرورت و اهداف:

·         ارتقا کيفيت ارائه خدمات قابل ارائه در اين غرفه ها ( خوراک و نوشيدني) در سطح بوستان

·         افزايش درآمدهاي پايدار در سطح بوستان

·         ايجاد هماهنگي ميان غرفه هاي مد نظر و در نتيجه ارتقا کيفيات بصري بوستان

·         توزيع مناسب غرفه ها و کاهش شعاع دسترسي به نيازهايي همچون خوراک در بوستان

·         افزايش سزندگي و حضور پذيري در بوستان

·         سامان دهي مشاغل کاذب/فصلي موجود همانند آش فروشي، لبو فروشي ها و ...

مکــان پروژه :

بوستان ملي باراجين

مساحت پروژه :

500 متر مربع

بهـره بـردار :

منطقه گردشگري باراجين

تصاویر مرتبط