دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

مکان يابي و طراحي تابلوهاي موقعيت و نقشه راهنما در بوستان باراجين

مکان يابي و طراحي تابلوهاي موقعيت و نقشه راهنما در بوستان باراجين

با توجه به اهميت سايت مورد نظر در تحقق طرح هاي گردشگري اجراي چنين طرحي ضروري مي باشد

ضرورت و اهداف:

·         کمک به ارتقاي ارتقاي خوانايي در سطح سايت

·         کمک به گردشگران در انتخاب فضاي موردنظر

·         معرفي کليه مسيرهاي سواره به ناظران

·         با توجه به اهميت سايت مورد نظر در تحقق طرح هاي گردشگري اجراي چنين طرحي ضروري مي باشد

مکــان پروژه :

بوستان ملي باراجين

بهـره بـردار :

منطقه گردشگري باراجين

تصاویر مرتبط