دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

تهيه طرح روشنايي در مکان هاي مورد نياز بوستان باراجين

تهيه طرح روشنايي در مکان هاي مورد نياز بوستان باراجين

ايجاد فضاي مناسب براي حضور پذيري مراجعه کنندگان در شب

ضرورت و اهداف:

·         ارتقا امنيت بوستان ملي باراجين در شب

·         ايجاد فضاي مناسب براي حضور پذيري مراجعه کنندگان در شب

·         جذب بازديد کننده بيشتر

·         استفاده از انرژي خورشيدي

·         شاخص سازي المان ها و نقاط عطف

مکــان پروژه :

بوستان ملي باراجين

بهـره بـردار :

منطقه گردشگري باراجين

تصاویر مرتبط