دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

مکان يابي و تهيه طرح دروازه ها و المان هاي حجمي در بوستان باراجين

مکان يابي و تهيه طرح دروازه ها و المان هاي حجمي در بوستان باراجين

استفاده از ظرفيت بوستان براي معرفي ويژگي هاي مهم شهر قزوين و ايران به گردشگران داخلي و خارجي

ضرورت و اهداف:

·         افزايش خوانايي بوستان باراجين

·         ايجاد هماهنگي ميان المان هاي حجمي  و دروازه هاي بوستان به عنوان يک کل متحد

·         افزايش جذابيت هاي بصري بوستان براي اقشار مختلف جامعه

·         استفاده از ظرفيت بوستان براي معرفي ويژگي هاي مهم شهر قزوين و ايران به گردشگران داخلي و خارجي

مکــان پروژه :

بوستان ملي باراجين

بهـره بـردار :

منطقه گردشگري باراجين

 

تصاویر مرتبط