دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

بررسي فني، اقتصادي و زيست محيطي بازيافت پسماندهاي ساختماني و عمراني شهر قزوين

بررسي فني، اقتصادي و زيست محيطي بازيافت پسماندهاي ساختماني و عمراني شهر قزوين

به منظور جلوگيري از صدمه زدن به محيط زيست و استفاده مجدد از نخاله ها ، انجام اين طرح ضرورت دارد.

ضرورت و اهداف:

·         استفاده مجدد از نخاله هاي ساختماني

·         استفاده از تکنولوژي روز براي بازيافت نخاله ساختماني

·         کاهش هزينه ها در مديريت پسماند

·         کاهش توليد نخاله هاي ساختماني

·         به منظور جلوگيري از صدمه زدن به محيط زيست و استفاده مجدد از نخاله ها ، انجام اين طرح ضرورت دارد.

بهـره بـردار :

سازمان مديريت پسماند

تصاویر مرتبط