دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

تدوين دستورالعمل جانمايي و استقرار مخازن زباله و مخازن پسماند در شهر قزوين

تدوين دستورالعمل جانمايي و استقرار مخازن زباله و مخازن پسماند در شهر قزوين

• پوشش دادن بهتر مخازن در سطح شهر

ضرورت و اهداف:

·         کاهش آلودگي بصري

·         کاهش فاصله دسترسي

·         کاهش آلودگي هاي زيست محيطي

·         کاهش هزينه هاي جمع آوري

·         پوشش دادن بهتر مخازن در سطح شهر

مکــان پروژه :

در سطح شهر قزوين

بهـره بـردار :

سازمان مديريت پسماند

تصاویر مرتبط