دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

تدوين سياست هاي کلي درآمدزايي در سيستم هاي حمل و نقل عمومي شهر قزوين

تدوين سياست هاي کلي درآمدزايي در سيستم هاي حمل و نقل عمومي شهر قزوين

به منظور تشويق مردم به استفاده بيشتر از حمل و نقل عمومي و درآمدزايي از طريق تبليغات ، افزايش خدمات و ... ضروري است سياست هايي در اين باب تدوين گردد.

ضرورت و اهداف:

·         درآمدزايي از سيستم حمل و نقل عمومي شهر قزوين

·         ارتقا کيفيت سيستم حمل و نقل عمومي شهر قزوين

·         ترغيب شهروندان به استفاده بيشتر از حمل و نقل عمومي

·         ارايه خدمات بيشتر به شهروندان و استفاده از پتانسيلهاي موجود در حمل و نقل عمومي

·         به منظور تشويق مردم به استفاده بيشتر از حمل و نقل عمومي و درآمدزايي از طريق تبليغات ، افزايش خدمات و ... ضروري است سياست هايي در اين باب تدوين گردد.

مکــان پروژه :

سطح شهر قزوين

بهـره بـردار :

معاونت حمل و نقل و ترافيک

تصاویر مرتبط