دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

تهيه طرح امکان سنجي آرام سازي خيابان امام خميني (ره)

تهيه طرح امکان سنجي آرام سازي خيابان امام خميني (ره)

• کاهش ورود خودروهاي شخصي به بافت در نتيجه کاهش آسيب هاي کالبدي ناشي از تردد خودرو

ضرورت و اهداف:

·         افزايش عرض پياده و تسهيل در رفت و آمد پياده

·         افزايش ظرفيت استفاده از حمل و نقل عمومي در طول محور

·         کاهش ورود خودروهاي شخصي به بافت در نتيجه کاهش آسيب هاي کالبدي ناشي از تردد خودرو

·         افزايش ايمني عابر پياده با توجه به سرريز جمعيت به سواره در وضع موجود

مکــان پروژه :

خيابان امام خميني (ره)

مساحت پروژه :

1  کيلو متر

بهـره بـردار :

سازمان نوسازي و بهسازي

تصاویر مرتبط