دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

امکان سنجي و طراحي فضاي اداري مکمل شهرداري منطقه 3

امکان سنجي و طراحي فضاي اداري مکمل شهرداري منطقه 3

با توجه به لزوم افزايش واحد هاي ارائه کننده خدمات به مراجعين محترم ، اجراي چنين طرحي ضروري مي باشد.

ضرورت و اهداف:

·         افزايش خدمات رساني به مراجعين به شهرداري

·         ارتقاي سطح فضاي کالبدي شهرداري منطقه با تفکيک برخي از عملکردها

·         با توجه به لزوم افزايش واحد هاي ارائه کننده خدمات به مراجعين محترم ، اجراي چنين طرحي ضروري مي باشد.

مکــان پروژه :

شهرداري منطقه 3

مساحت پروژه :

800 متر مربع

بهـره بـردار :

شهرداري منطقه 3

تصاویر مرتبط