دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

ساماندهي و همسان سازي ايستگاه هاي پسماند(6 نقطه)

ساماندهي و همسان سازي ايستگاه هاي پسماند(6 نقطه)

بهبود شرايط فيزيکي ايستگاه ها و امکان استفاده بهينه از فضاي موجود در هرايستگاه

ضرورت و اهداف:

·         ارتقاء سطح كيفيت خدمات شهري

·         بهبود شرايط فيزيکي ايستگاه ها و امکان استفاده بهينه از فضاي موجود در هرايستگاه

·         همسان سازي ايستگاه ها و هويت بخشي و خوانايي آنها در سطح شهر

·         تدوين يک سيستم يکپارچه و همه جانبه الزام پيشبرد هر امريست و سبب سهولت انجام کارها مي گردد .

مکــان پروژه :

1.جنب امامزاده علي

2.دوراهي همدان جنب ايستگاه CNG

3.تقاطع شهيد بابايي ضلع غربي زمين شقايق

4.خيابان سعدي در محله شيخ آباد

5.پونک خيابان امير کبير

6.مينودر فلکه دهخدا جنب پارک سنگي

بهـره بـردار :

سازمان مديريت پسماند

تصاویر مرتبط