دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

بررسي کمي و کيفي زباله شهر قزوين شامل ارزش حرارتي ، BOD و COD شيرابه

بررسي کمي و کيفي زباله شهر قزوين شامل ارزش حرارتي ، BOD و COD شيرابه

به منظور کاهش توليد زباله و جلوگيري از آسيب زدن به محيط زيست،انجام اين طرح ضرورت مي يابد.

ضرورت و اهداف:

·         بررسي خصوصيات کمي و کيفي و زباله شهر قزوين

·         بررسي ميزان رطوبت زباله شهر قزوين

·         بررسي ميزان COD  و  BOD شيرابه

·         بررسي ميزان ارزش حرارتي پسماند

·         به منظور کاهش توليد زباله و جلوگيري از آسيب زدن به محيط زيست،انجام اين طرح ضرورت مي يابد.

بهـره بـردار :

سازمان مديريت پسماند

تصاویر مرتبط