دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

تهيه نقشه موقعيت ميله و مسير قنات هاي قديمي شهر قزوين در محيط GIS

تهيه نقشه موقعيت ميله و مسير قنات هاي قديمي شهر قزوين در محيط GIS

به روز رساني موقعيت قنات ها و مسير آنان و تهيه نقشه آن در محيط GIS

ضرورت و اهداف:

·         به روز رساني موقعيت قنات ها و مسير آنان و تهيه نقشه آن در محيط GIS

·         تدقيق حريم قنوات شهر قزوين

·         هماهنگ کردن ضوابط ساخت و ساز با موقعيت و حريم قنوات

بهـره بـردار  :

معاونت شهرسازي

تصاویر مرتبط