دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

تهيه طرح موزاييک چيني و UTM کردن عکس هاي هوايي موجود در معاونت شهرسازي

تهيه طرح موزاييک چيني و UTM کردن عکس هاي هوايي موجود در معاونت شهرسازي

تشخيص قدمت ملک مراجعه کنندگان براي دريافت پروانه و نظر دهي درباره ملک

ضرورت و اهداف:

·         تدوين ديتا بيس واحد

·         تدقيق مختصات مکان هاي مورد نياز بر روي نقشه ها

·         امکان استفاده بهينه از نقشه هاي خريداري شده در معاونت شهرسازي

·         تشخيص قدمت ملک مراجعه کنندگان براي دريافت پروانه و نظر دهي درباره ملک

بهـره بـردار :

معاونت شهرسازي

تصاویر مرتبط