سازمان طراحي سازمان طراحي

اهداف سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين

به منظور انطباق فعاليتهاي مختلف شهرداري با مقوله برنامه ريزي و نيز پشتيباني فني ومهندسي شهرداري در ارتباط با ارتقاء کيفيت همه جانبه محيط شهري از طريق انجام مطالعات پژوهشي و کاربردي و به دنبال آن ارائه طرح هاي مختلف در زمينه هاي معماري – شهرسازي – تأسيسات و تجهيزات شهري – محيط زيست – فضاي سبز – حمل و نقل ترافيک و ... و به طور کلي هر آنچه که از طرح و پژوهش مورد نياز مي باشد ، تا با انجام آن به اصلاحات اساسي همه جانبه در شهر دست يافت و نيز رشدي متناسب ، موزون ، متعادل و همه سونگر بر آينده شهر پيش بيني نمود ، سازمان طراحي و برنامه ريزي شهر ايجاد گرديد. اين سازمان به استناد ماده 84 قانون شهرداري و با توجه به بند پانزده ماده هفتاد و يک قانون تشکيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1تأسيس و طبق مفاد مواد اين اساسنامه و آيين نامه هاي مصوب و قانون شهرداري اداره مي شود .

نام سازمان ، سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين است که وابسته به شهرداري قزوين و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است .