فعاليت هاي سازمان :
 
هدف از تشکيل سازمان ارايه خدمات پژوهشي و تحقيقاتي و اجرايي با کيفيت مطلوب به شهرداري قزوين و کليه سازمان ها-ادارات-نهادها-اشخاص حقيقي و حقوقي در استان قزوين با رعايت مقررات اين اساسنامه مي باشد. براي رسيدن به اهداف مزبور سازمان عمليات زير را موضوع برنامه ريزي ها و اقدامات اجرايي خود قرار مي دهد:
الف: انجام مطالعات علمي –کاربردي-تحقيقاتي در کليه زمينه هاي مورد نياز شهرداري و يا ساير دستگاه ها و همچنين هر گونه پروژه مطالعاتي در زمين هاي معماري –شهرسازي-محيط زيست –نقشه برداري-آمار و اطلاعات –سازه-تأسيسات-حمل و نقل و ترافيک و علوم اجتماعي و...
ب: تهيه طرح هاي پژوهشي، تحقيقاتي و اجرايي در رشته ساختمان(کارهاي معماري-طرح ها و نقشه هاي آماده سازي اراضي-سازه-تأسيسات-برق-نقشه برداري) شامل:
انبارها-تعمير گاه ها -اردوگاه هاي جهانگردي-زمين هاي ورزشي در فضاي باز-محوطه سازي-آپارتمان و واحدهاي مسکوني-فروشگاه ها-ساختمان هاي خوابگاه-آسايشگاه هاي غير پزشکي –پارکينگ در طبقات-ساختمان هاي آموزشي_کودکستان-دبستان-راهنمايي-دبيرستان-هنرستان) سالنهاي ورزشي سرپوشيده-خانه بهداشت-ساختمان هاي پست و پليس و آتش نشاني-سالن هاي غذاخوري-آشيانه هواپيما-شعب بانکها-ايستگاه وسايل نقليه زميني-پارکها و باغ هاي عمومي-ميادين ميوه و تره بار-کارخانجات صنعتي-دانشسراها و مراکز تربيت معلم-مجتمع هاي فني و حرفه اي- ساختمان هاي آموزشي دانشگاهي-ساختمان هاي اداري و تجاري بزرگ-ندامتگاه ها-نمايشگاه ها-باشگاه ها- تئاتر و سينما-سالن هاي اجتماع و کنفرانس فروشگاه هاي بزرگ- ايستگاه هاي مترو-درمانگاه هاي تخصصي و پلي کلينيکها-مهمانسراهاي بزرگ-پناهگاههاي مجهز-آسايشگا هاي پزشکي-ساختمان کشتارگاه ها-سردخانه-استاديوم هاي سرپوشيده ورزشي- کتابخانه ها-ترمينالهاي راه آهن-بيمارستانها-آزمايشگاه ها و مراکز تحقيقاتي-مساجد-بناهاي ياد بود-موزه ها-ايستگاه هاي راديو و تلويزيون.
ج: ارايه طرح هاي شهرسازي شامل طرح هاي هادي(شهري-روستايي)-تفصيلي-جامع(توسعه و عمران)-آماده سازي-طرح هاي بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و مسئله دار شهري-طراحي شهري عناصر شهري و...
د: حمل و نقل و ترافيک: ارايه طرح هاي حمل و نقل و ترافيک در زمينه برنامه ريزي و طرح هاي سيستمها و شبکه هاي حمل و نقل درون و برون شهري و مطالعات و طراحي و مهندسي ترافيک و عوارض سنجي ترافيک و...
ه: ارايه کليه خدمات موضوع بندهاي فوق به ساير اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت مقررات اين اساسنامه.