شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۱۶

طراحي زمين هاي بازي در سطح شهر

طراحي زمين جهت انجام فعاليت هاي ورزشي

 

مشخصات پروژه:
طراحي زمين هاي ورزشي در ابعاد محله نظير فضاي نرمش و دستگاه هاي سلامتي و ...
محدوده پروژه:خيابان تهران قديم – خيابان مولوي – روستاي چوبيندر
تاريخ شروع پروژه: 22/8/1388
وضعيت پيشرفت پروژه:
در مرحله انجام فاز يک.
بهره بردار: سازمان فرهنگي و ورزشي

 

تصاویر مرتبط