شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۱۹

طراحي نمازخانه در محو طه مجموعه ورزشي شهيد بابايي

عدم وجود نمازخانه در مجموعه جهت رفاه حال مراجعين.

 

مشخصات پروژه: :
اين نمازخانه با مساحت 25 مترمربع در ضلع جنوب غربي سايت در مجاورت سوله ورزشي ضلع غربي طراحي شده است.
محدوده پروژه: 4راه عمران،مجموعه ورزشي شهيد بابايي
تاريخ شروع پروژه: ارديبهشت 89
وضعيت پيشرفت پروژه:
اعتبار پروژه: به صورت داخلي و با استفاده از کارشناسان
 سازمان انجام گرديده است.
بهره بردار: معاونت حمل و نقل وترافيک شهرداري قزوين

 

تصاویر مرتبط