شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۱۹

طراحي قطعه مشاهير و هنرمندان

هدف از طراحي جدا سازي قبور مشاهير، هنرمندان و ايثارگران ميباشد.

 

مشخصات پروژه:
طراحي يادماني در مرکزيت و ساماندهي ابعاد قبور و ضوابط ،فضايي مشخص در
خور مشاهير و هنرمندان فراهم آيد.
محدوده پروژه: چوبيندر- بهشت فاطمه
تاريخ شروع پروژه: 11/6/1386
وضعيت پيشرفت پروژه:
پروژه به طور کامل انجام گرديده و تحويل دستگاه بهره بردار شده است.(100% پيشرفت فيزيکي)

 

تصاویر مرتبط