شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۱۶

مطالعه و احيا باغات سنتي قزوين

جلوگيري از تخريب باغات- ساماندهي سيستم آبياري و منابع آب باغات- ساماندهي شبکه دسترسي باغي.

 

مشخصات پروژه:
انجام مطالعات در خصوص 2500 هکتار باغات سنتي جهت جلوگيري از تخريب آنها. انجام مطالعات
 اقتصادي ، انجام مطالعات آب و آبياري، مطالعه در خصوص شبکه دسترسي باغات و ايجاد انگيزه.
محدوده پروژه: باغات سنتي شرق جنوب و غرب شهر قزوين
تاريخ شروع پروژه: 26/5/86

 

تصاویر مرتبط