رديف
عنوان پروژه
1
مناسب سازي و مبلمان شهري محور شهيد بابايي
1-1-
مناسب سازي و مبلمان شهري محور بلوار آزادگان
1-2-
مناسب سازي و مبلمان شهري منتظري قديم جديد
1-3-
مناسب سازي و مبلمان شهري محور فلسطين
1-4-
مناسب سازي و مبلمان شهري محور پادگان
1-5-
مناسب سازي و مبلمان شهري محور فرودسي
1-6-
مناسب سازي و مبلمان شهري محور سعدي
1-7-
مناسب سازي و مبلمان شهري محور نادري
1-8-
مناسب سازي و مبلمان شهري محور مينودر
1-9-
مناسب سازي و مبلمان شهري محور خيام
1-10-
مناسب سازي و مبلمان شهري محور شهيد بهشتي
2
تهيه طرح مطالعاتي و راهبردي محور کورانه
3
مطالعه و طراحي خيابان شهدا
4
تهيه طرح تفصيلي محدوده ناحيه شهري چوبيندر-تهيه طرح هاي روستاي چو بيندر
5
طرح ساماندهي بلوار صنعت و محور قزوين-بويين زهرا
6
طرح ساماندهي روستاهاي چهارگانه اسماعيل آباد-امير آباد-حسين آباد-اکبر آباد
7
تهيه طرح تفصيلي اجرابي بلوار شهيد مطهري بلوار امام تا کمربندي شرق
8
تهيه طرح اجرايي ساماندهي محور تهران قديم ومحلات آن
9
تهيه طرح بازنگري محدوده حريم شهر
10
تهيه طرح آماده سازي مشاعل مزاحم شهري
11
تهيه طرح اجرايي ساماندهي محله هادي آباد
12
طرح بهسازي سيما و منظر شهري در خيابان راه آهن
13
طراحي مبلمان مربوط به حمل نقل شهري
14
تهيه طرح تفصيلي موضعي شهر قزوين براساس تفاهم نامه وزارتين کشور و مسکن و شهرسازي
14-1-
تهيه طرح تفصيلي موضعي اراضي آبگيلک
14-2-
تهيه طرح تفصيلي موضعي بلوار ايت الله خامنه اي و باغ نشاط
14-3-
تهيه طرح تفصيلي موضعي محور رشت و همدان
14-4-
تهيه طرح تفصيلي موضعي محور طالقاني
14-5-
تهيه طرح تفصيلي موضعي محورهاي فلسطين-فردوسي-خيام و محدوده هاي حدفاصل آنها
15
تهيه طرح اماده سازي ضلع شمالي ناحيه ملاصدرا-چوبيندر-اسماعيل آباد
16
تهيه طرح ساماندهي واحدهاي خريد و فروش ضايعات
17
پروژه ساماندهي اراضي مصلي
18
پروژه مطالعه و طراحي محلات جهت ايجاد پاتوقهاي شهري
19
مطالعه وطراحي و آمار برداري فضاي سبز سطح شهر
20
تهيه طرح جامع فن آوري اطلاعات