نظرات و پيشنهادات

از نظر شما در حال حاضر شهر قزوين به چه پروژه اي نيازمند است ؟

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

Services designed to address the city of Qazvin:
Qazvin - Lane Garrison Avenue Safdari martyr - martyr St. Rajai Hospital - In front of the gas in the Qazvin - Synvhh Building - third floor - Unit 11

Tel: 3361520 to 3361521

Fax: 3361522

Postal Code: 3413995986