6/13/2015

طراحي فضاي سبز و خانه فرهنگ در محله هادي آباد - نواب

طراحي فضاي سبز و خانه فرهنگ در محله هادي آباد - نواب

طراحي فضاي سبز و خانه فرهنگ در محله هادي آباد - نواب

هــدف:

  • بسترسازي آموزش امور گوناگون فرهنگي و اجتماعي  و هنري
  • افزايش سرانه هاي فرهنگي
  • تلاش در راستاي توزيع عادلانه خدمات در سطح شهر قزوين
  • ايجاد فرصتي براي انديشيدن و کسب شناخت نسبت به موضوعات مختلف
  • افزايش آگاهي و نهادينه کردن رفتار سالم ميان شهروندان

مکــان پــروژه:

در محله هادي آباد

 مســاحت پروژه:

3200 مترمربع

اعتبـار مورد نياز:

150،000،000 ريال

بـهــره بــردار:

شهرداري منطقه 2

related images