6/13/2015

مناسب سازي محل عبور عابرين پياده (با نگاه خاص به معلولين ، جانبازان و قشر آسيب پذير) (سه محور)

مناسب سازي محل عبور عابرين پياده (با نگاه خاص به معلولين ، جانبازان و قشر آسيب پذير) (سه محور)

? ايجاد فضاهاي دعوت کننده و قابل دسترس براي همه اقشار جامعه با حفظ استقلال فردي

هــدف:

  • ايجاد فضاهاي دعوت کننده و قابل دسترس براي همه اقشار جامعه با حفظ استقلال فردي
  • افزايش ميزان استفاده از تسهيلات عابر پياده در کنار تأمين ايمني و راحتي
  • افزايش قابليت انعطاف معابر براي برآورده کردن نيازهاي کليه گروه هاي اجتماعي
  • افزايش حضور در عرصه‌هاي اجتماعي
  • حقوق اجتماعي برابر با ساير شهروندان جامعه و اهميت عدالت اجتماعي در ارائه خدمات شهري

مکــان پــروژه:

5 محور در سطح شهر

مســاحت پروژه:

-

اعتبـار مورد نياز:

200,000,000 ريال

بـهــره بــردار:

سازمان ترافيک

related images