6/13/2015

تهيه طرح دفع آب هاي سطحي مشعلدار، خيرآباد و ناصرآباد

تهيه طرح دفع آب هاي سطحي مشعلدار، خيرآباد و ناصرآباد

هدايت آب هاي سطحي

هــدف:

  • هدايت آب هاي سطحي
  • رفع آب گرفتگي و جاري شدن آب در کوچه ها و معابر و پس زدن فاضلاب ها
  • استفاده بهينه از جريان آب هاي سطحي
  • مناسب سازي سيماي شهري و بهداشت محيط

مکــان پــروژه:

مشعلدار، خيرآباد و ناصرآباد

 مســاحت پروژه:

-

اعتبـار مورد نياز:

350/000/000 ريال

 بـهــره بــردار:

شهرداري منطقه 1

related images