6/13/2015

تهيــــه طرح پياده رو وليعصر (از چهارراه وليعصر تا ميدان مينودر)

تهيــــه طرح پياده رو وليعصر (از چهارراه وليعصر تا ميدان مينودر)

? ارتقاء کيفيت معابر پياده و بهبود خدمات رساني به عابرين به منظور ترغيب افراد به پياده روي

هــدف:

  • ارتقاء کيفيت معابر پياده و بهبود خدمات رساني به عابرين به منظور ترغيب افراد به پياده روي
  • ترغيب افراد به پياده روي از طريق افزايش کيفيت و ايمني معابر پياده
  • پروش گل و گياه و ايجاد محيط‏هاي کوچک شاداب
  • ايجاد بستر مناسب براي افزايش حضورپذيري و سرزندگي

مکــان پــروژه:

چهارراه وليعصر تا هتل قدس

طــــول پروژه:

2400 متر (1200متر * 2)

بـهــره بــردار:

شهرداري منطقه 1

related images