6/13/2015

تهيه طرح پياده رو سازي مطهري حد فاصل ميدان جانبازان تا کمربندي شرق ملاصدرا

تهيه طرح پياده رو سازي مطهري حد فاصل ميدان جانبازان تا کمربندي شرق ملاصدرا

? ارتقاء کيفيت معابر پياده و بهبود خدمات رساني به عابرين به منظور ترغيب افراد به پياده روي و ايجاد بستر مناسب براي افزايش حضورپذيري

هـــدف:

  • ارتقاء کيفيت معابر پياده و بهبود خدمات رساني به عابرين به منظور ترغيب افراد به پياده روي و ايجاد بستر مناسب براي افزايش حضورپذيري
  • استفاده از حريم پياده رو براي پروش گل و گياه و ايجاد محيط هاي کوچک
  • ارتقاء سرزندگي از طريق ايجاد جاذبه هاي بصري، فضاسازي هاي دلپذير  و هويت دادن

مکـــان پــروژه:

از ميدان جانبازان تا سه راهي شرق ملاصدرا

طـــول خــيابان:

600متر

بـهــره بــردار:

شهرداري منطقه 3

related images