6/13/2015

تهيه طرح پياده رو سازي بلوار نخبگان و مطهري

تهيه طرح پياده رو سازي بلوار نخبگان و مطهري

? ارتقاء کيفيت معابر پياده وبهبود خدمات رساني به عابرين به منظور ترغيب افراد به پياده روي

هـــدف:

  • ارتقاء کيفيت معابر پياده وبهبود خدمات رساني به عابرين به منظور ترغيب افراد به پياده روي
  • پروش گل و گياه و ايجاد محيط هاي کوچک شاداب
  • ايجاد بستر مناسب براي افزايش حضورپذيري و سرزندگي
  • ارتقا سهولت دسترسي به کاربري هاي تجاري پيرامون معبر

مکـــان پــروژه:

بلوار نخبگان

طـــول خــيابان:

1350 متر

بـهــره بــردار:

شهرداري منطقه 3

related images