6/13/2015

مکان يابي و اجراي زمين ورزشي چمن مصنوعي

مکان يابي و اجراي زمين ورزشي چمن مصنوعي

? افزايش سرانه هاي ورزشي قزوين

هـــدف:

  • افزايش سرانه هاي ورزشي قزوين
  • توزيع عادلانه خدمات شهري درسطح شهر قزوين
  • افزايش تمايلات شهروندان به ورزش از طريق ارائه خدمات ورزشي و تفريحي در شهر

مکـــان پــروژه:

منطقه 3

مســاحت پروژه:

1800 مترمربع                   

بـهــره بــردار:

سازمان فرهنگي

related images