6/13/2015

تهيه طرح فاز دو ساماندهي و زيباسازي رودخانه بازار

تهيه طرح فاز دو ساماندهي و زيباسازي رودخانه بازار

? فاز صفر و يک پروژه تهيه شده است و انجام فاز دو اجرايي ضروري مي باشد.

هـــدف:

  • فاز صفر و يک پروژه تهيه شده است و انجام فاز دو اجرايي ضروري مي باشد.
  • مشکلات بصري و آلودگي هاي بسيار زياد ناشي از عدم مناسب سازي رودخانه موجب کاهش کيفيت محدوده هاي پيرامون رودخانه گشته است.
  • کمک به تلطيف هوا و افزايش سرزندگي شهر

مکـــان پــروژه:

مسير رودخانه بازار

مســاحت پروژه:

-

بـهــره بــردار:

شهرداري منطقه 3 و 2

related images