6/13/2015

امکان سنجي و تهيه طرح اجرايي جداره ها و بام هاي سبز در شهر قزوين

امکان سنجي و تهيه طرح اجرايي جداره ها و بام هاي سبز در شهر قزوين

? بام هاي سبز بخشي از تلاش ها براي پايدار ساختن شهرها و يکي از راه حل هاي مدرن براي مشکلات شهري مي باشد.

هــدف:

  • بام هاي سبز بخشي از تلاش ها براي پايدار ساختن شهرها و يکي از راه حل هاي مدرن براي مشکلات شهري مي باشد.
  • افزايش محدوده زندگي (بام‏هاي سبز مي‏توانند بعنوان فضاي تفريح، استراحت مورد استفاده قرارگيرند.)
  •   تصفيه هوا و کاهش CO2 هوا
  •   كاهش و تعديل شدت صداها
  •   بهبود مناظر اطراف ساختمان با فراهم كردن يك فضاي سبز زيبا

مکــان پــروژه:

سطح شهر قزوين

 مســاحت پروژه:

5000 مترمربع

بـهــره بــردار:

سازمان زيباسازي و سازمان فضاي سبز

related images