6/13/2015

امکان سنجي و تهيه ضوابط و الگوي نماهاي کارگاه هاي ساختماني و حفاري با رويکرد زيباسازي محيط شهري

امکان سنجي و تهيه ضوابط و الگوي نماهاي کارگاه هاي ساختماني و حفاري با رويکرد زيباسازي محيط شهري

? براي انبار کردن مصالح يا انجام عمليات ساختماني به منظور ارتقاء کيفيت ايمني ساخت و سازها

هــدف:

  • براي انبار کردن مصالح يا انجام عمليات ساختماني به منظور ارتقاء کيفيت ايمني ساخت و سازها
  • ايمني و حفاظت کار در حين اجرا
  • کاهش اغتشاشات بصري، زيست محيطي و صوتي کارگاه هاي ساختماني در طول دوره ساخت

مکــان پــروژه:

سطح شهر قزوين

 مســاحت پروژه:

-

بـهــره بــردار:

سازمان زيباسازي

related images