6/13/2015

تهيه طــرح آرام سازي معابر شهر (دو مورد)

تهيه طــرح آرام سازي معابر شهر (دو مورد)

? افزايش پياده روي و افزايش تعاملات اجتماعي

هــدف:

  • افزايش پياده روي و افزايش تعاملات اجتماعي
  • افزايش امنيت عمومي ، گسترش فضاي بازي کودکان
  • اصلاح و بهبود کيفيت زندگي و کاهش آلودگي

مکــان پــروژه:

سطح شهر قزوين

 مســاحت پروژه:

-

بـهــره بــردار:

سازمان ترافيک

related images