6/13/2015

مکانيابي و طراحي موزه اسباب بازي هاي قديمي شهر قزوين

مکانيابي و طراحي موزه اسباب بازي هاي قديمي شهر قزوين

? تقويت روحيه جمعي و مشارکتي

هــدف:

  • تقويت روحيه جمعي و مشارکتي
  • لزوم اشاعه و ترويج بازي، آموزش مهارت هاي زندگي، فرهنگ سازي براي انتخاب اسباب بازي و سرگرمي مناسب براي کودکان و نوجوانان، بکارگيري اسباب بازي در آموزش، شناخت تنوع اسباب بازي در ايران و جهان

مکــان پــروژه:

حمام بلور، سعدالسلطنه و ...

مســاحت پروژه:

-

بـهــره بــردار:

سازمان فرهنگي

related images