6/13/2015

طرح تدقيق کاربريها در حريم شهر قزوين با توجه به پهنه بندي هاي مجموعه شهري

طرح تدقيق کاربريها در حريم شهر قزوين با توجه به پهنه بندي هاي مجموعه شهري

حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد.

هــدف:

  • حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي ، باغات و جنگلها
  • شناسايي زمين هاي مستعد احداث کاربري هاي (غير مناسب براي داخل محدوده) نظير کاربريهاي کارگاهي، توليدي و... .
  • استفاده بهينه از زمين هاي  مناسب فعاليت هاي مختلف در حريم شهر.

مکــان پــروژه:

حريم شهر قزوين

 مســاحت پروژه:

-

بـهــره بــردار:

معاونت شهرسازي و معماري

related images