6/13/2015

طراحي مجموعه فرهنگي - ورزشي (بوستان ياسمن- شهرک دانش)

طراحي مجموعه فرهنگي - ورزشي (بوستان ياسمن- شهرک دانش)

? ارتقاء خدمات فرهنگي – آموزشي در سطح محله ؛ بكار گيري ظرفيت ها و توان تشكل هاي غير دولتي و نظارت بر عملكرد آنها ؛ حفظ و تقويت هويت و همبستگي محلي

هــدف:

  • ارتقاء خدمات فرهنگي – آموزشي در سطح محله ؛ بكار گيري ظرفيت ها و توان تشكل هاي غير دولتي و نظارت بر عملكرد آنها ؛ حفظ و تقويت هويت و همبستگي محلي
  • برگزاري کلاس ها، دوره ها، همايش ها و ... در مقياس محله براي ساکنان
  •  حفظ و تقويت هويت و همبستگي محلي
  • افزايش سرانه هاي فرهنگي – ورشي و توزيع عادلانه خدمات فرهنگي در سطح شهر

مکــان پــروژه:

بوستان ياسمين، فاز 2 ناحيه دانش (زمين موجود)

 مســاحت پروژه:

2700 مترمربع

بـهــره بــردار:

شهرداري منطقه 1

related images