6/13/2015

طراحي بوستان محلي صنوبر در ناحيه دانش

طراحي بوستان محلي صنوبر در ناحيه دانش

? افزايش سرزندگي، زيبا سازي منظر شهري، تقويت و افزايش حضورپذيري

هــدف:

  • افزايش سرزندگي، زيبا سازي منظر شهري، تقويت و افزايش حضورپذيري
  • افزايش سرانه فضاي سبز، کاهش آلودگي صوتي
  • توزيع مناسب خدمات بخصوص در نواحي منفصل شهري

مکــان پــروژه:

ناحيه منفصل شهري دانش

 مســاحت پروژه:

تربيت: 4330 مترمربع ، صنوبر: 5100 مترمربع 

و سپيدار: 1550 مترمربع

بـهــره بــردار:

شهرداري منطقه 1

related images