6/13/2015

طراحي بوستان خدمت

طراحي بوستان خدمت

? توجه به ابعاد اجتماعي وجايگاه موثر اقشار مختلف خدمتگزار در شهر

هـــدف:

  • توجه به ابعاد اجتماعي وجايگاه موثر اقشار مختلف خدمتگزار در شهر
  • افزايش سرانه فضاهاي سبز
  • آشنايي با مشاغل مربوط به شهرداري از جمله: رفتگري، باغباني، آتشنشاني، طراحي شهري
  • آموزش در جهت پاکيزگي هر چه بيشتر شهر

مکـــان پــروژه:

شرق تپه آزمايش

مســاحت پروژه:

5000 مترمربع

بـهــره بــردار:

شهرداري منطقه 3

related images