6/13/2015

تهيه طرح اجرايي براي مجتمع هاي کارگاهي بلوار آيت اله خامنه اي

تهيه طرح اجرايي براي مجتمع هاي کارگاهي بلوار آيت اله خامنه اي

? جلوگيري از مشکلات زيست محيطي، آلودگي هاي هوا، صوتي و ...

هــدف:

  • جلوگيري از  مشکلات زيست محيطي، آلودگي هاي هوا، صوتي و ...
  • ساماندهي تصوير و نماي نامناسبي در حاشيه شهر و اغتشاشات بصري
  • ساماندهي حاشيه شهر و جلوگيري از اختلاف ساخت و سازها
  • ايجاد تناسب و هماهنگي با بافت مسکوني مجاور

مکــان پــروژه:

بلوار آيت اله خامنه اي

 مســاحت پروژه:

-

بـهــره بــردار:

معاونت شهرسازي و معماري

related images