6/13/2015

مـطالعه و طراحي زيباسازي آنتن هاي BTS

مـطالعه و طراحي زيباسازي آنتن هاي BTS

? زيباسازي آنتن BTS، با توجه به مسائل و نکات زيباشناسانه، از طريق عناصر و المانهاي ماندگار و خاطره انگيز بر اساس ظرفيت‏هاي محيط

هــدف:

  • زيباسازي آنتن BTS، با توجه به مسائل و نکات زيباشناسانه، از طريق عناصر و المانهاي ماندگار و خاطره انگيز  بر اساس ظرفيت‏هاي محيط
  • افزايش سرزندگي و زيبايي بصري در شهر
  • استفاده بهينه از تاسيسات شهري در مباحث بصري

مکــان پــروژه:

سطح شهر

 مســاحت پروژه:

-

بـهــره بــردار:

سازمان زيباسازي

related images