6/13/2015

تهيه نقشه پايه اراضي بوستان باراجين با لايه هاي مختلف اطلاعاتي در محيط GIS

تهيه نقشه پايه اراضي بوستان باراجين با لايه هاي مختلف اطلاعاتي در محيط GIS

? ايجاد پايگاه اطلاعاتي جهت برنامه ريزي ها و طراحي هاي آتي، تدوين اهداف، راهبرد و سياست ها

هــدف:

  • ايجاد پايگاه اطلاعاتي جهت برنامه ريزي ها و طراحي هاي آتي، تدوين اهداف، راهبرد و سياست ها
  • استفاده از ارزش هاي واقعي اراضي
  • توسعه و جذب سرمايه گذاري

مکــان پــروژه:

-

 مســاحت پروژه:

-

بـهــره بــردار:

معاونت شهرسازي و معماري

related images