یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

پروژه بررسی کمی و کیفی زباله شهر قزوین

پروژه بررسی کمی و کیفی زباله شهر قزوین

ویژگی‌های مهم این پروژه می‌توان به انجام آزمایشات فصلی بر روی نمونه های زباله جمع آوری شده جهت تعیین پارامترهای مورد نیاز ، تجزیه و تحلیل و محاسبه ارزش حرارتی ، BOD، COD و کیفیت و کمیت شیرابه زباله قزوین و مقایسه با استانداردهای موجود و ارزیابی زیست محیطی زباله شهر قزوین با توجه به خروجی آنالیز مذکور و ارائه پیشنهادات در خصوص کاهش اثرات مخرب آن اشاره کرد.

تأثیرات اساسی اجرای پروژه بر شهر قزوین عبارتند از : بررسی خصوصیات کمی و کیفی زباله شهر قزوین را می توان به عنوان پایه ای در مدیریت بهینه پسماند ، آنالیز اقتصادی در برنامه ریزی ، بهره برداری تجهیزات بازیافت مواد و انرژی استفاده کرد.در واقع پس از آنالیز کمی و کیفی زباله شهر با تشریح سیستم های جامع مدیریت پسماند و اجزای آن ، شرایط جهت تصمیم گیری مدیران شهری در انتخاب بهینه ترین روش بر مبنای شرایط حاکم بر شهر ارائه خواهد شد که در صورت اعمال بازتاب آن تاثیر اساسی در حفظ بهداشت و سلامت محیط زیست شهر قزوین خواهد داشت.

تصاویر مرتبط