یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

ايستگاه آتش نشاني انديشه

ايستگاه آتش نشاني انديشه

با توجه به اقدامات حياتي و لازم در توسعه شهرها و ارائه خدمات به شهروندان ايستگاه آتش نشاني انديشه به عنوان يک پروژه شاخص شهري در سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين در دست تهيه است.

از ويژگي‌هاي مهم اين پروژه مي‌توان به اين نكته توجه كرد كه كاربري هاي امدادي با توجه به نوع فعاليت هايي كه بر عهده دارند نسبت به ساير خدمات شهري از اهميت ويژه اي برخوردارند.ايستگاه‌هاي آتش نشاني به عنوان مكان هايي براي استقرار و انتظار خودروهاي آتشنشاني و نجات از جمله مراكز مهم و حياتي خدمات رساني در شهرها هستند كه نقش مهمي در تامين ايمني و آسايش شهروندان و توسعه شهرها دارند .مكانيابي، طراحي و اجراي ايستگاه هاي آتش نشاني و پيش بيني توسعه آينده از اقدامات حياتي و لازم در توسعه شهرها و ارائه خدمات به شهروندان هستند.

تصاویر مرتبط