دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

بازپیرایی بدنه دوطرف خیابان مولوی

بازپیرایی بدنه دوطرف خیابان مولوی

پروژه بازپیرایی بدنه دو طرف خیابان مولوی به عنوان یکی از معابر اصلی بافت تاریخی شهر قزوین در جهت ارتقا منظر ذهنی شهروندان و گردشگران بافت تاریخی از طریق بهبود کیفیت بصری و توجه به بناهای تاریخی در دست تهیه است.

 ویژگی های مهم این پروژه می توان به شناخت و تحلیل وضع موجود این خیابان، آسیب شناسی بدنه ها به لحاظ سیما و منظر شهری و ارائه راهکارها و طرح های متناسب با هر پلاک و جداره به طور تفصیلی با تاکید بر لزوم برنامه مدیریتی و مشارکتی همراه کردن ذینفعان پروژه در جهت اجرایی کردن طرح اشاره کرد.

تاثیرات اساسی اجرای پرژه بر شهر قزوین عبارتند از : حذف زوائد بصری، بهبود کیفیت جداره ها و توجه ویژه به ساختمان های با ارزش تاریخی و معرفی بهتر آنها با توجه به اهمیت این خیابان در ساختار اصلی بافت تاریخی می باشد.

تصاویر مرتبط