دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

طرح بام قزوين در بوستان باراجين

طرح بام قزوين در بوستان باراجين

با توجه به بهبود ديد و زيباسازي منظر شهر قزوين و برند سازي گردشگري در اين شهر پروژه بام قزوين در بوستان باراجين در سازمان خمات طراحي شهرداري قزوين تهيه و آماده اجراست

 ويژگي‌هاي مهم اين پروژه مي‌توان به توجه ويژه به موقعيت ممتاز سايت بام قزوين، ايجاد فضاي مناسب و شايسته با کمترين هزينه و برندسازي بام قزوين اشاره کرد.تأثيرات اساسي اجراي پروژه بر شهر قزوين عبارتند از گسترش فضاي مکث و گردهمايي اجتماعي، توسعه برند گردشگري شهر قزوين و بسترسازي ارتقاي گردشگري، توسعه برند گردشگري شهر قزوين و بسترسازي ارتقاي گردشگري، بهبود خاطره ذهني شهروندان و گردشگران شهر و توسعه اقتصادي بوستان ملي باراجين است.

تصاویر مرتبط