شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

طرح جامع فضاهای مناسبتی شهری

طرح جامع فضاهای مناسبتی شهری

با توجه به اهمیت تزئینات شهری به لحاظ زیبایی، اجتماعی و اقتصادی پروژه طرح جامع فضاهای مناسبتی شهری به عنوان یک پروژه برنامه ریزی - طراحی در سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین به اتمام رسید.

از ویژگی های مهم این پروژه می‌توان به شناسایی و تحلیل کلیه مسیرهای انجام تزئینات در وضع موجود با توجه به نظرات مردم ، برنامه ریزی مسیرهای جدید و ارتقا کیفیت مسیرهای موجود و انطباق نوع تزئینات با بستر و زیرساخت های موجود و ارائه آلترناتیوهای طراحی برای انواع تزئینات باتوجه به موقعیت و موضوع مراسم تهیه بانک اطلاعاتی از مسیرهای مستعد و مناسب انجام تزئینات اشاره کرد.

اهمیت انجام پروژه تزئینات به لحاظ اقتصادی یکی از پرهزینه ترین خدمات ارائه شده توسط شهرداری هستند ، از نظر اجتماعی، آمیخته با هویت و فرهنگ یک شهر می باشد و از نظر زیبایی شناسی یکی از تاثیرگذارترین عوامل منظر عینی شهر و ایجاد حس خوب شهروندان به یک شهر است

از تاثیرات اساسی اجرای پروژه بر شهر قزوین عبارتند از : ایجاد هماهنگی بین دستگاه های متولی شهرداری به منظور یکپارچه سازی اقدامات در مسیرها باتوجه به زمان ، امکان برنامه ریزی زمانی بلند مدت برای تمامی رویدادها و صرفه جویی زمانی و اقتصادی و امکان بهره برداری از بانک اطلاعاتی یکپارچه از ترکیب مسیرها، تاریخ مراسم و محتوای مراسم و تزئینات متناسب می باشد .

تصاویر مرتبط