شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

طرح تفصيلي موضعي موضوعي و گذربندي هادي‌آباد

طرح تفصيلي موضعي موضوعي و گذربندي هادي‌آباد

با هدف ساماندهي وضعيت منطقه هادي آباد قزوين، طرح تفصيلي موضعي موضوعي و گذربندي اين منطقه تهيه شد.

يکي از مهم ترين اهداف برنامه ريزي شهري، توزيع متوازن امکانات در سطوح مختلف به منظور برقراري عدالت در محلات و مناطق و پرهيز از قطبي شدن شهر است.

بي ترديد توزيع تمام امکانات در اراضي شهري امري غير ممکن بوده و بر اثر يک پارامتر تاريخي، هر منطقه متناسب با ساکنان خود از منظر اجتماعي، فرهنگي و سياسي و مهم تر از همه از ديدگاه درآمدي در بستر زمان، کالبد و محتواي متفاوتي از ساير نقاط را فراهم آورده که در ايجاد تنوع بصري و کالبدي اثر گذار بوده است.

تحولات 50 سال اخير به ويژه پس از ورود صنعت واردات و توسعه کسب و کار در بخش خدمات اشکال جديدي از سکونت را به وجود آورده است و روند رو به رشد مهاجرت، اسکان کارگران ساده را به سمت و سوي معيني سوق داده که حاصل آن ايجاد سکونت گاه هاي حاشيه اي است.

در شهر قزوين نيز چنين روندي قابل شناسايي است و مهاجر پذير بودن مرکز استان به ويژه در دهه 50 فرصت برنامه ريزي را از مسوولان گرفت و بافت ويژه اي را به نام هادي آباد به وجود آورد که ويژگي فرسودگي و ريزدانگي و آسيب پذيري آن از مهمترين مؤلفه هاي قابل شناسايي است.

از همين رو مجموعه مديريت شهري قزوين بهسازي محيط اجتماعي و کالبدي اين محله را از طريق شناسايي و بررسي وضعيت کنوني آن و ارائه راه حل هاي مناسب در دستور کار خود قرار داده است.تهيه طرح تفصيلي موضعي موضوعي و گذربندي هادي آباد به درخواست معاونت شهرسازي و معماري شهرداري به عنوان متولي تهيه طرح هاي تفصيلي شهر قزوين، در دستور کار سازمان خدمات طراحي قرار گرفت تا با نگاه ويژه تر به اين بافت و بررسي مسائل و مشکلات موجود در آن، طرحي قابل اجرا تهيه شود.

پس از بررسي طرحهاي فرادست، انجام مطالعات پايه و تهيه پيوست اجتماعي، بررسي ها و مطالعات ترافيکي بافت و تحليل ظرفيت‌هاي شبکه ترافيکي انجام گرفت و در ادامه مطالعات شهرسازي منطقه هادي آباد که بخش عمده پروژه را به خود اختصاص داده بود شامل بررسي هاي تراکم شهري و مسکوني، ويژگي هاي کاربري اراضي، گونه شناسي قطعات مسکوني و گذرها، قدمت بنا و مصالح ساختماني و بررسي کاربري هاي خدماتي تکميل شد.

تصاویر مرتبط