شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

ساماندهی محله مسکونی ضلع غرب رودخانه بازار

ساماندهی محله مسکونی ضلع غرب رودخانه بازار

با توجه به اهمیت توسعه محلات و ساماندهی بافت های فرسوده پروژه طرح ساماندهی محله مسکونی ضلع غرب رودخانه بازار (حدفاصل خیابان امام خمینی(ره) تا خیابان منتظری) مراحل پایانی خود را طی می کند.

از ویژگی های   مهم این پروژه می‌توان به بررسی نیازهای اصلی ساکنان محله و خواسته های آنها از مدیریت شهری ، شناسایی و معرفی پروژه های ارزش افزای اجتماعی و اقتصادی برای محله  و تهیه ضوابط و لوایح پیشنهادی برای بهبود وضعیت و مشارکت مردم در این محله به منظور ارائه به شورای اسلامی شهراشاره کرد.

تأثیرات اساسی اجرای پروژه بر شهر قزوین عبارتند از : افزایش  عدالت در توزیع خدمات و تسهیلات شهری با رویکرد توسعه محله محور ، افزایش امنیت و حفاظت از بافت و تجدید توان و تجدید هویت بافت و جلوگیری از فرسودگی اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی بافت می باشد .

تصاویر مرتبط