دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

نقشه برداری و آماده سازی مورد نیاز در شهر

نقشه برداری و آماده سازی مورد نیاز در شهر

تهیه نقشه های مورد نیاز جهت انجام پروژه های شهری

تعیین حدود دقیق اراضی مورد نظر، تهیه نقشه های مورد نیاز جهت انجام پروژه های شهری و تهیه طرح آماده سازی برای اراضی مورد نظر از ضرورت و اهداف این پروژه می باشد.

تصاویر مرتبط