برگزیده طرح اول مسابقه ملی طراحی ایستگاه اتوبوس درون شهری شهرداری قزوین